भिडियो

रंगीन पग्लियो फ्लावर कपडा

पिगिएको फ्लान स्पन्नेरेट प्रोसेसिंग

पग्लियो फुलिएको स्पन्नेरेट प्रोसेसिंग २

गैर बुने कपडा उत्पादन लाइन 2

पग्लियो फुलिएको स्पन्नेरेट प्रोसेसिंग 3

गैर बुने कपडा उत्पादन लाइन 4

पीस

spunbonded spinneret प्रसंस्करण

गैर बुने कपडा उत्पादन लाइन